ابر ها

 

 

 

 

 

بر گرفته از کتاب پیتر کامنتسیند اثر هرمان هسه :

 "شما در این جهان پهناور کسی را به من نشان بدهید که ابرها را بیش از من دوست داشته باشد! یا چیزی زیبا تر از آنها نشانم دهید. آنها بازیچه اند و آسایش چشمها و برکت وهدیه پروردگار. آنها هم خشم و هم قدرت مرگ آفرینی در خود نهان دارند و هم لطیف و نرم. آرام و نرمخوی چون روح نوزادان و زیبا و فیاض مانند فرشتگان خدا.ولی در عین حال دلتنگ و افسرده .... آه که این ابرهای نا آرام چقدر زیبا هستند! من کودکی نا آگاه و نادان بودم وآنها را دوست می داشتم.به آنها نگاه می کردم و نمی دانستم که من هم مثل همین ابرها در زندگی سرگردان خواهم گشت. به هر جا عین بیگانگان سفر خواهم کرد .بین زمان و جاودانگی سرگردان خواهم شد. "


/ 1 نظر / 20 بازدید
mohammadian

mikhahid bedanid chetor mishe ba veblog kasbe daramad kard?! ye sar be vebloge man gesmate kar ba rayanash bezanid . http://ashenayan.persianblog.ir